مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
×24
Zarin deep dish 23

توضیحات

×24
Zarin flat dish for hotel 25

توضیحات

×24
Zarin flat dish for hotel 27

توضیحات

×72
Taghdis flat dish 17

توضیحات

×72
Taghdis flat dish 19

توضیحات

×48
Taghdis flat dish 21

توضیحات

×48
Taghdis flat dish 24

توضیحات

×36
Taghdis flat dish 26

توضیحات

×72
Taghdis egg place

توضیحات

×60
Zarin flat egg

توضیحات

×8
Taghdis pasta dish with lid

توضیحات

×60
Zarin under porringer 16

توضیحات

×24
Taghdis flat dish 28

توضیحات

×24
Taghdis stew porringer 12

توضیحات

×8
Taghdis pasta dish without lid

توضیحات

×36
Zarin porringer 14

توضیحات

×12
Zarin platter (large oval) 35

توضیحات

×36
Zarin single salad bowl

توضیحات

×24
Taghdis under the soup bowl

توضیحات

×24
Zarin deep dish for hotel 20

توضیحات

×42
Zarin flat dish for hotel 20

توضیحات

توضیحات

ابعاد : 21 cm

توضیحات

350 ml

توضیحات

ابعاد : 10 cm

توضیحات

ابعاد : 7 cm

×12
Taghdis flat dish 30

توضیحات

×12
Taghdis flat dish 32

توضیحات

×48
Taghdis deep plate (to eat stew) 21

توضیحات

×48
Taghdis deep plate (to eat stew) 23

توضیحات

×60
Zarin flat dish (to eat sweets) 16

توضیحات

×10
Zarin flat dish for hotel 31

توضیحات

توضیحات

ابعاد : 26 cm

توضیحات

ابعاد : 31 cm

توضیحات

ابعاد : 22 cm

توضیحات

ابعاد : 26 cm

توضیحات

ابعاد :16 cm

توضیحات

ابعاد : 22 cm

×12
Zarin kabab platter 40

توضیحات

×10
Zarin white oval dish for hotel 26

توضیحات

×1
Zarin oval dish for hotel 32

توضیحات

×12
Zarin kabab platter 32

توضیحات

×12
Taghdis kabab platter 40

توضیحات

×9
Taghdis kabab platter 50

توضیحات

×9
Taghdis kabab platter 60

توضیحات

×12
Taghdis kabab platter 40

توضیحات

×12
Taghdis kabab platter 45

توضیحات

×24
Taghdis kabab platter 30

توضیحات

×24
Taghdis oval platter 30

توضیحات

×12
Taghdis oval platter 36

توضیحات

×9
Taghdis oval platter 40

توضیحات

Taghdis fish platter 50

توضیحات

×24
Taghdis roulette dish 30

توضیحات

×12
Taghdis roulette dish 40

توضیحات

×9
Taghdis roulette dish 50

توضیحات

×9
Taghdis roulette dish 60

توضیحات

×12
Taghdis pizza dish 10

توضیحات

×12
Taghdis pizza dish 12

توضیحات

×9
Taghdis pizza dish 14

توضیحات

×12
Zarin kabab platter 36

توضیحات

×6
Zarin kabab platter 60

توضیحات

×10
Zarin pizza dish 30

توضیحات

توضیحات

ابعاد : 35 cm

توضیحات

ابعاد : 40 cm

توضیحات

ابعاد : 25 cm

توضیحات

ابعاد : 30 cm

توضیحات

ابعاد : 45 cm

×48
Zarin porringer for hotel 12

توضیحات

×30
Zarin salad bowl , grade 1 , for 3 person

توضیحات

×12
Zarin salad bowl , grade 1 , for 6 person

توضیحات

×72
Taghdis porringer 12

توضیحات

×72
Taghdis porringer 15

توضیحات

×48
Taghdis porringer 17

توضیحات

×48
Taghdis porringer 19

توضیحات

×24
Taghdis porringer 23

توضیحات

×12
Taghdis porringer 28

توضیحات

×8
Taghdis porringer 32

توضیحات

×24
Taghdis stew porringer 10

توضیحات

×24
Taghdis stew porringer 16

توضیحات

×12
Taghdis stew porringer 24

توضیحات

×24
Taghdis stew porringer with handle 10

توضیحات

×24
Taghdis stew porringer with handle 12

توضیحات

×48
Zarin porringer 13

توضیحات

×24
Zarin porringer 16

توضیحات

×32
Zarin porringer with handle 10

توضیحات

توضیحات

ابعاد : 10 cm

توضیحات

ابعاد : 13 cm

توضیحات

ابعاد : 15 cm

توضیحات

ابعاد : 26 cm

توضیحات

ابعاد : 10 cm

×60
Zarin tea cup for hotel 8

توضیحات

×60
Zarin saucer for hotel 16

توضیحات

×48
Taghdis cup 180cc

توضیحات

×48
Taghdis under cup 15/5

توضیحات

×48
Taghdis cup 220cc

توضیحات

×48
Taghdis cup 250cc

توضیحات

×48
Taghdis under cup 17

توضیحات

×48
Taghdis cup 130cc

توضیحات

×48
Taghdis under cup 14/5

توضیحات

×48
Taghdis cup for hotel

توضیحات

×48
Taghdis under cup for hotel

توضیحات

×48
Taghdis coffee cup

توضیحات

×48
Taghdis under coffee cup

توضیحات

×60
Zarin coffee cup 6

توضیحات

توضیحات

80ml

توضیحات

ابعاد : 11 cm

توضیحات

220 ml

توضیحات

ابعاد : 16 cm

×12
Zarin tea kettle with 3 cups (for hotel)

توضیحات

×36
Zarin tea kettle with 2 cups (for hotel)

توضیحات

×24
Taghdis single teapot

توضیحات

×18
Taghdis twosome teapot

توضیحات

×12
Taghdis teapot for 4 person

توضیحات

×36
Zarin coffee pot (2cups)

توضیحات

×16
Zarin coffee pot (3cups)

توضیحات

توضیحات

1000 ml

×24
Zarin small flower pot 13

توضیحات

×24
Zarin medium flower pot 16

توضیحات

×12
Zarin large  flower pot 20

توضیحات

×24
Zarin white salt sprayer for hotel

توضیحات

×24
Zarin white pepper sprayer for hotel

توضیحات

×1
Zarin white sumac sprayer for hotel

توضیحات

×144
Taghdis sumac sprayer

توضیحات

×144
Taghdis pepper sprayer

توضیحات

×12
Taghdis set of five pieces of salt

توضیحات

توضیحات

ابعاد : 8 cm

توضیحات

ابعاد : 8 cm

×24
Zarin salt sprayer 70

توضیحات

×20
Zarin sugar shaker for hotel

توضیحات

×19
Zarin sugar bowl for hotel

توضیحات

×24
Taghdis sugar bowl with lid

توضیحات

×32
Zarin sugar loaf and sugar place 9

توضیحات

توضیحات

110 ml

توضیحات

ابعاد : 9 cm

توضیحات

ابعاد : 9.5 cm

×16
Zarin sauce dish for 4 person , (for hotel)

توضیحات

×48
Taghdis eating milk dish (sugher shakar)

توضیحات

×40
Taghdis sauce dish (like boat)

توضیحات

×36
Zarin single sauce dish

توضیحات

×96
Zarin single eating milk dish for hotel

توضیحات

×20
Zarin twosome eating milk dish for hotel

توضیحات

×36
Taghdis ashtray

توضیحات

×36
Zarin ashtray for hotel 9

توضیحات

×30
Zarin white place of the toothpick (for hotel)

توضیحات

×40
Taghdis place of the toothpick

توضیحات

×24
Taghdis single warmer teapot

توضیحات

×18
Taghdis twosome warmer teapot

توضیحات

×12
Taghdis warmer teapot for 4 person

توضیحات

×18
Zarin tissue paper place

توضیحات

×30
Zarin mustard dish

توضیحات

×40
Taghdis place of tissue paper

توضیحات

×4
Zarin soup dish 1650

توضیحات

Zarin pasta dish

توضیحات