مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
Lettuce cleaned (officially)

توضیحات

Formal lettuce

توضیحات

×1
cabbage lettuce cleaned

توضیحات

Cabbage lettuce

توضیحات

French purple lettuce

توضیحات

French green lettuce

توضیحات

Premium Sour lemon (oval and yellow)
5 kg

توضیحات

First grade Sour lemon (oval and yellow)
5 kg

توضیحات

Premium Shirazi sour lemon
5 kg

توضیحات

First grade Shirazi sour lemon
5 kg

توضیحات

White cabbage
5 kg

توضیحات

Red cabbage
5 kg

توضیحات

Cauliflower
5 kg

توضیحات

Premium Broccoli
5 kg

توضیحات

Broccoli
5 kg

توضیحات

Coarse tomatoes (for salads)
5 kg

توضیحات

Finely grilled tomatoes
5 kg

توضیحات

Tomato for sauce ? paste
5 kg

توضیحات

Cherry Tomatoes
5 kg

توضیحات

Olive tomatoes (package)

توضیحات

Groundcherry
5 pack

توضیحات

Cucumber (for salad)
5 kg

توضیحات

Medium carrots

توضیحات

Slim carrots

توضیحات

Large carrots

توضیحات

Carrot juice
10 kg

توضیحات

Istanbul potatoes
5 kg

توضیحات

Medium potatoes
5 kg

توضیحات

Tiny potatoes (for Broth)
5 kg

توضیحات

Coarse potatoes
5 kg

توضیحات

White onion finely chopped (For party)
5 kg

توضیحات

Medium white onion
5 kg

توضیحات

Coarse white onions
5 kg

توضیحات

Medium red onion
1 kg

توضیحات

Small red onion
5 kg

توضیحات

Coarse red onion
5 kg

توضیحات

Yellow onion chopped (For party)
5 kg

توضیحات

Coarse yellow onion
5 kg

توضیحات

Yellow onion
5 kg

توضیحات

Greenhouse eggplant
5 kg

توضیحات

Slim eggplant
5 kg

توضیحات

Coarse eggplant
5 kg

توضیحات

Eggplant
5 kg

توضیحات

Eggplant (like fat and short)
5 kg

توضیحات

Large green squash
5 kg

توضیحات

Zucchini
5 kg

توضیحات

Large colored bell peppers
5 kg

توضیحات

Medium size green bell pepper
5 kg

توضیحات

Coarse green bell pepper
5 kg

توضیحات

Medium-sized colored bell peppers
5 kg

توضیحات

Red paprika pepper
5 kg

توضیحات

Grilled small peppers (like a sword)
5 kg

توضیحات

Tiny sweet pepper
5 kg

توضیحات

Premium green beans
5 kg

توضیحات

Green beans
5 kg

توضیحات

Okra
5 kg

توضیحات

Greenhouse celery
5 kg

توضیحات

Fresh celery
5 kg

توضیحات

Premium beet
5 kg

توضیحات

beet
5 kg

توضیحات

Premium turnip

توضیحات

turnip
5 kg

توضیحات

Mexican cob cleared
5 kg

توضیحات

Mexican corn
5 kg

توضیحات

Premium dried garlic with plant
5 kg

توضیحات

Dried garlic with plant
5 kg

توضیحات

Fresh ginger

توضیحات

Green paprika pepper
5 kg

توضیحات

Leeks
5 kg

توضیحات

Squash
5 kg

توضیحات

Iranian corn

توضیحات

Yellow olive tomatoes

توضیحات

Chinese lettuce
5 kg

توضیحات

Brussels sprout

توضیحات

Andio Lettuce
5 kg

توضیحات

green broad bean

توضیحات

Premium broad bean
5 kg

توضیحات