مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
bayara

توضیحات

bayara

توضیحات

bayara

توضیحات

bayara

توضیحات

bayara

توضیحات

×0
bayara

توضیحات

توضیحات

Coarse Hindi black pepper

توضیحات

Grade 1 black pepper powder

توضیحات

Coarse Hindi white pepper

توضیحات

Coarse sword red pepper

توضیحات

Indian chili powder

توضیحات

توضیحات

Sabzevar red pepper powder

توضیحات

Golden turmeric powder

توضیحات

توضیحات

Coarse ginger

توضیحات

ginger powder

توضیحات

×1

توضیحات

Paprika powder

توضیحات

Tabriz Red Sumac

توضیحات

Indian white pepper powder

توضیحات

Thin cinnamon stick

توضیحات

Cinnamon pen

توضیحات

Indian soft cinnamon

توضیحات

Coarse cloves

توضیحات

Clove powder

توضیحات

Star anise

توضیحات

Coarse nutmeg

توضیحات

توضیحات

ازترکیب 80درصد پودر جوز و 20درصد ریشه جوز می باشد

Excellent thyme leaves

توضیحات

Excellent thyme leaf powder

توضیحات

Ordinary thyme powder

توضیحات

Large rosemary

توضیحات

Rosemary powder

توضیحات

Excellent coarse brass black cumin

توضیحات

Black rice cumin powder

توضیحات

Excellent coarse green cumin

توضیحات

Cumin green powder

توضیحات

Coarse green cardamom

توضیحات

Green cardamom powder

توضیحات

Coarse angelica

توضیحات

Angelica powder

توضیحات

Sour grape powder

توضیحات

×1

توضیحات

Curry

توضیحات

Green stew seasoning

توضیحات

fennel seed

توضیحات

Red stew seasoning

توضیحات

×10
Corn starch

توضیحات

Starch

توضیحات

baking soda

توضیحات

alum

توضیحات

Lemon essence

توضیحات

Yellow mustard seeds

توضیحات

Black Seeds

توضیحات

Flax seeds

توضیحات

Coarse coriander seeds

توضیحات

Coriander seed powder

توضیحات

Mango powder

توضیحات

 Nikmanesh Saffron 4/5g

توضیحات

Damask rose

توضیحات

Persian shallot

توضیحات

Elite chicken extract 1kg

توضیحات

Elite veal extract 1kg

توضیحات

Elite lamb extract 1kg

توضیحات

Elite vegetable extract 1kg

توضیحات

Dried onion slices

توضیحات

Pressed chicken extract powder 48pieces

توضیحات

Pressed chicken extract powder 48pieces

توضیحات

×48
Lamb pills 48 pieces

توضیحات

Hamedan garlic powder

توضیحات

Onion powder

توضیحات

×6
Sabzan curry spice 400 g

توضیحات

×12
Sabzan curry spice 200 g

توضیحات

Sargol saffron 500 g

توضیحات

Normal fillet marinade

توضیحات

Spice marinade 1k

توضیحات

Marinite Strips 1k

توضیحات

توضیحات

نوعی پودر طعم دار لیمو فلفلی می باشد

Normal coating 1k

توضیحات

Special curry spice

توضیحات

Spice cover 1k

توضیحات

Meat softener

توضیحات

×20
Iran salt 1000g

توضیحات

×20
Refined salt 20Kg

توضیحات

Rock salt

توضیحات

×40
Coarse granular salt

توضیحات

توضیحات

Aromat seasoning mix

توضیحات

توضیحات

توضیحات

Pul Biber 450g

توضیحات

Coarse white cardamom

توضیحات

Aromat yellow salt in red 1Kg

توضیحات

توضیحات

Pul Biber 4kg

توضیحات

Iranian saffron oil marinade 1500Gr

توضیحات

Argentine Chorasco liquid marinade (1.5 kg)

توضیحات

Original barbecue oil marinade 1500Gr

توضیحات

Brazilian garlic oil and butter marinade 1500Gr

توضیحات

Black mustard seeds

توضیحات

Italian vegetable oil marinade 1500Gr

توضیحات

Mexican Chili Marinade 1500Gr

توضیحات

Paprika (small square seed)

توضیحات

Excellent sumac without core

توضیحات

Taste of powdered smoke

توضیحات

Bahare carse black pepper allspice

توضیحات

Meat and muscle seasoning

توضیحات

Fish spcial seasoning

توضیحات

Marinade French Grill 1Kg

توضیحات

Walnut root powder

توضیحات

توضیحات

ادویه خورشت سبز اعلا قابل استفاده در خورشت قیمه

توضیحات

ادویه خورشت سبز اعلا قابل استفاده در خورشت قورمه سبزی

Yellow flower bud

توضیحات

Coarse jujube red pepper

توضیحات

Sweet pepper powder 500 g

توضیحات

Spicy paprika powder 500 g

توضیحات

×20

توضیحات

Grilled chicken spices

توضیحات

توضیحات

Duck and goose spices

توضیحات

Rice seasoning

توضیحات

Tah Chin (A kind of Iranian food)  seasoning

توضیحات

Arabic kabab chicken seasoning

توضیحات

Roast chicken seasoning

توضیحات

Kabab koobideh seasoning

توضیحات

Oven chicken seasoning

توضیحات

Garlic and parsley marinade 1Kg

توضیحات

Mexican Marinade 1Kg

توضیحات

Marinade saffron 1Kg

توضیحات

Marin Hickory 1Kg

توضیحات

Green soup seasoning

توضیحات

Red soup seasoning

توضیحات

Bean spice pilaf

توضیحات

توضیحات

طعم فاهیتا با اصالت مکزیکی برای طعم دار کردن مرغ 20گرم در یک کیلو مرغ

Coarse dried garlic

توضیحات

Pickles seasoning

توضیحات

Ordinary turmeric powder

توضیحات

The popular saffron 4/5 g

توضیحات

Portulaca oleracea seeds

توضیحات

×12
Elite Chicken Soup 61g

توضیحات

Onion powder 500 g

توضیحات

Coarse turmeric

توضیحات

Hamedan garlic powder 600g

توضیحات

Pressed vegetable extract powder 48 pieces

توضیحات

Pul Biber red pepper 250g

توضیحات

×12
Elite mushroom soup 61g

توضیحات

Purification salt 25 kg without iodine

توضیحات

×1
Salad special seasoning

توضیحات

توضیحات

نوعی پودر برای تقویت خمیر پیتزا می باشد

Aromat green salt

توضیحات